تیم آگاهی و اطلاعات ،میانجی فرهنگ های مختلف
Neukölln (IKAT)
یک پروژه نمونه است ،که توسط دفتر منطقه ای نویکلن(Neukölln )
تأمین مالی می شود و توسط Chance BJS اجرا می شود. ما یک تیم هفت نفره هستیم که دارای بیوگرافی و شرایط بسیار متفاوت هستیم و این دقیقاً بزرگترین نقطه قوت ماست. ما همه با هم با سیزده زبان های مختلف صحبت می کنیم و مهمترین اطلاعات فعلی و برحال راجع به همه گیری (گسترش در سراسر دنیا).
اطلاعات را شخصاً ، به زبان های مختلف و همیشه در سطح چشم (احترام به عقاید همدیگر و با افهام و تفهیم متقابل)
– منتقل می کنیم.

ما در این مواقع دشوار نقطه تماس همه ساکنان منطقه نویکلن (Neukölln )هستیم. ما در کنار شما هستیم و به منظور کاهش عدم قطعیت ، در مورد تمام سوالات مربوط به پیشگیری از مریضی کرونا مشاوره می دهیم. بیشترین ظرفیت برای مبارزه با بیماری های همه گیر در همه ما نهفته است. به منظور پاسخگویی به این مسئولیت بزرگ ، بسیار مهم است که اطلاعات مهم در مورد محافظت از عفونت در دسترس همه افراد باشد. بنابراین ما می خواهیم پلی بین بخش بهداشت منطقه و ساکنان منطقه نویکلن(Neukölln) ایجاد کنیم.

ما در محل هستیم تا به شهروندان نویکلن (Neukölln) در مورد مقررات مربوط به حفاظت از عفونت و همچنین اقدامات و پیشنهادات بخش بهداشت اطلاع دهیم. تا حد ممکن و به راحتی قابل استفاده همه قرار دهیم.
ما مشوره پزشکان عمومی و سیار را به زبانهای مختلف ترجمه و حمایت میکنیم.
برای کسانی که تحت تأثیر اقدامات مهار هستند ، ما بحث های تلفنی ، تماس تصویری را ارائه می دهیم تا در صورت لزوم را توصیه های مهم ارجاع ارائه دهیم.
ما تقریباً شبانه روزی در دسترس هستیم. و اگر نمی توانید مستقیماً با ما تماس بگیرید ، می توانید برای ما پیامی در صندوق پستی ما بگذارید تا بتوانیم فوراً با شما تماس بگیریم.
زیرا حتی در انزوا ، هیچ کس نباید تنها بماند