پشنیهاد ما


مشاوره پزشکان عمومی همراه در بازارهای هفتگی نویکلن ( Neukölln )
بخش بهداشت نویكلن (Neukölln )
از نوامبر سال 2020 مشاوره پزشكان عمومی سیار را ارائه می دهد. ما همیشه به عنوان واسطه سلامت در محل هستیم. مشاوره مستقیماً در محله انجام می شود. فارغ از مبدا ، وضعیت بیمه یا زبان مادری ، برای همه رایگان و بدون مانع است. در صورت درخواست ما می توانیم در طول مشاوره پزشکی در مجموع به ده زبان تمرکز زبان ارائه دهیم. شما را استقبال میکنیم که با سوالات خود کنار بیایید! ما تاریخ مشاوره را تحت پیام ها در خبرنامه های هفتگی و در صفحه فیس بوک خود منتشر می کنیم.

مشاوره نمایش های باز در تحت برگزاری در مراکز خرید یا مکانهای عمومی
مشاوره ها را بصورت چندزبانه مستقیماً در سایت آزادانه ارائه می دهیم. ما تبلیغ نامه ها را با اطلاعات چندین زبانه در محله ها توزیع می کنیم ، و افراد را در زندگی روزمره و با سوالات و مشکلات خاص خودشان انتخاب می کنیم. ما در آنجا مشاوره مهم
جمع آوری و ارائه می دهیم.